Thông tin lãnh đạo Sở Y tế

1. Ths Y học Kiên Sóc Kha

* Tiểu sử :

- Họ và tên : Kiên Sóc Kha.

- Chức vụ Đảng : Tỉnh ủy viên.

- Chức vụ chính quyền : Giám đốc Sở Y tế

- Ngày sinh : 10/10/1968.

- Nơi sinh : xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Giới tính : Nam.

- Dân tộc : Khmer.

- Tôn giáo : Phật giáo.

- Địa chỉ : số 124, Quốc Lộ 60, khóm 5, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Quê quán: xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Bác sỹ chuyên khoa II.

* Nhiệm vụ đảm nhiệm :

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế
theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; báo
cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế. Chịu
trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế
và Pháp luật về hoạt động của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
b) Trực tiếp chỉ đạo các công tác sau:
- Công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, an
ninh quốc phòng.
- Công tác tổ chức, quy họach và đào tạo cán bộ; các chế độ, chính sách
liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.
- - Công tác quy hoạch, các kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc
phạm vi quản lý của Sở Y tế ;
- Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan
hệ công tác của các tổ chức, cơ quan, đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc;
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các vấn đề đầu tư phát triển; công tác
kế hoạch tài chính;
- Công tác quản lý trang thiết bị của ngành;
- Công tác quân, dân y;
- Công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch, biên chế và các chế độ chính sách
đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy
định của pháp luật và theo sự phân công ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố
cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh
vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của
Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh
vực kiểm soát bệnh tật đối với các Phòng Y tế;
- Công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ;
- Công tác thi đua khen thưởng;
- Công tác kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo quy định của pháp luật;
- Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật;
- Công tác phòng, chống thảm họa, công tác phòng, chống lụt bão, tìm
kiếm cứu nạn, an toàn giao thông, tai nạn thương tích;
- Chỉ đạo chung đối với trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực trực tiếp phụ trách;
- Công tác khoa học và công nghệ;
- Quản lý giá các dịch vụ khám chữa bệnh;
- Công tác cải cách hành chính;
c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các phòng thuộc Sở Y tế.
- Tổ chức cán bộ hành chính;
- Kế hoạch – Tài chính;
- Thanh tra Y tế.
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật;
- Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.
d) Là người phát ngôn về chủ trương, chính sách và các quyết định quan
trọng của Sở Y tế.
e) Phụ trách địa bàn: Huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và huyện
Duyên Hải.

2. Bác sĩ Nguyễn Hữu Phước

   

* Tiểu sử :

- Họ và tên : Nguyễn Hữu Phước.

- Chức vụ Đảng : Bí thư Đảng ủy Sở Y tế.

- Chức vụ chính quyền : Phó Giám đốc Sở Y tế

- Ngày sinh : 12/4/1965

- Nơi sinh : Ấp Nhà Thờ,  xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Giới tính : Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Tôn giáo : không.

- Địa chỉ : 102A Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 6, TP. Trà Vinh

- Quê quán: Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Bác sỹ chuyên khoa II.

* Nhiệm vụ đảm nhiệm :

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo trực tiếp các hoạt động thuộc lĩnh vực:
- Công tác y tế cơ sở, công tác xây dựng nông thôn mới;
- Công tác pháp chế, giáo dục phổ biến pháp luật, quy chế dân chủ cơ sở;
- Công tác Đảng, công đoàn;
- Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật;
- Công tác đầu tư thiết bị hỗ trợ và nội thất cho Bệnh viên 700 giường;
- Được ủy quyền ký chủ tài khoản của Sở Y tế (Khi Giám đốc vắng);
- Chủ tài khoản của Văn phòng Sở Y tế.
b) Theo dõi chỉ đạo:
- Văn phòng Sở Y tế;
- Phòng Nghiệp vụ Y
- Các hoạt động khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng;
- Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (lĩnh vực khám chữa bệnh);
- Công tác Bảo hiểm y tế;
- Công tác xã hội hóa y tế;
- Công tác giám định y khoa;
- Công tác pháp y;
- Phụ trách công tác thẩm định các gói thầu mua sắm của toàn ngành Y tế;
- Chỉ đạo và theo dõi hoạt động đối với các hội nghề nghiệp liên quan đến
lĩnh vực Y;
- Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh
vực khám chữa bệnh đối với các Phòng Y tế;
- Tham gia cùng Giám đốc chỉ đạo Công tác xây dựng bệnh viện 700
giường;
- Công tác hành nghề y tư nhân;
- Công tác thẩm định đấu thầu mua sắm, trang thiết bị y tế thuốc, vật tư y
tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, xây dựng cơ bản, thiết bị văn phòng;
- Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh,
Đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh, chỉ đạo tuyến;
- Công tác hiến máu nhân đạo; khám chữa bệnh nhân đạo;
- Công tác đỡ đầu cho tuyến xã;
- Phụ trách Hội Chữ thập đỏ, Hội Điều dưỡng.
c) Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các đơn vị:
- Phòng Nghiệp vụ Y (lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh);
- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập và tư nhân, phòng khám đa
khoa, phòng khám chuyên khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Pháp Y;
d) Phụ trách địa bàn: Huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh, Cầu Kè
và Càng Long
e) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Dược sĩ Lý Chính Út

   

* Tiểu sử :

- Họ và tên : Lý Chính út

- Chức vụ Đảng : Đảng viên Đảng ủy Sở Y tế.

- Chức vụ chính quyền : Phó Giám đốc Sở Y tế

- Ngày sinh : 10/10/1969

- Nơi sinh : Ấp Xòai Xiêm,  xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

- Giới tính : Nam.

- Dân tộc : Kinh.

- Tôn giáo : không.

- Địa chỉ : Ấp Xòai Xiêm,  xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

 - Quê quán: Ấp Xòai Xiêm,  xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Dược học.

* Nhiệm vụ đảm nhiệm :

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo trực tiếp các hoạt động thuộc lĩnh vực:
- Các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, kiểm nghiệm, y dược học cổ truyền của các cơ sở y tế;
- Công tác chỉ đạo xác nhận các nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm thuộc lĩnh vực y tế quản lý;
- Công tác Dược của các Bệnh viện;
- Công tác đào tạo nhân lực (trong lĩnh vực Dược);
- Quản lý hành nghề dược tư nhân thuộc lĩnh vực dược;
- Công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Y tế;
- Quản lý giá và đấu thầu thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế; thẩm định đấu thầu mua sắm vật tư y tế, xây dựng cơ bản;
- Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm đối với các phòng y tế;
- Phụ trách Hội đông Y;
- Chỉ đạo và theo dõi hoạt động hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Dược.
b) Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi các đơn vị:
- Phòng Nghiệp vụ Dược;
- Trung tâm kiểm nghiệm, Mỹ phẩm, Thực phẩm;
c) Phụ trách địa bàn: Huyện Tiểu Cần và huyện Trà Cú.
d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

 

4. Bác sĩ NguyễnVăn Đời

     

* Tiểu sử :

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Đời
- Tên thường gọi: Nguyễn Văn Đời
- Ngày sinh: 15/4/1966
- Chức vụ Đảng : đảng viên
- Chức vụ chính quyền:  phó Giám đốc               
- Nơi sinh:  Xã Mỹ Cẩm , Huyện  Càng Long, Tỉnh  Trà Vinh
- Quê quán: Xã Mỹ Cẩm , Huyện  Càng Long, Tỉnh  Trà Vinh
- Nơi ở hiện nay: Số 115, Khóm 8, Phường 6, Tp Trà Vinh
- Dân tộc:    Kinh    Tôn giáo: Không
- Thành phần gia đình xuất thân: trung nông, nông dân              
- Văn hóa phổ thông:   Lớp 12/12
- Chuyên môn, kỹ thuật: Bác sỹ Chuyên Khoa cấp II 
- Lý luận chính trị:  cao cấp. ; QLNN: chuyên viên chính
- Ngoại ngữ: B1 Anh văn; Tin học: Chứng chỉ A
- THẦY THUỐC ƯU TÚ

* Nhiệm vụ đảm nhiệm :

a) Giúp Giám đốc chỉ đạo trực tiếp các hoạt động thuộc lĩnh vực:
- Công tác về kiểm soát bệnh tật;
- Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; 
- Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực kiểm soát bệnh tật đối với các Phòng Y tế;
- Công tác Ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Y tế, điều hành hoạt động cổng thông tin của Sở Y tế;
- Công tác quản lý chất thải y tế;
- Công tác hiến máu nhân đạo
- Phụ trách Hội Chữ thập đỏ, Hội Điều dưỡng
b) Theo dõi chỉ đạo:
- Phòng Nghiệp vụ Y (lĩnh vực kiểm soát bệnh tật);
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật;
- Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình.
c) Phụ trách địa bàn: Huyện Càng Long và huyện Cầu Kè.
d) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Gíam đốc

THÔNG BÁO

   


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 1 182
  • Tất cả: 3597990

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ TRÀ VINH
- Đơn vị quản lý: Sở Y tế Trà Vinh.
- Địa chỉ: 16A, đường Nguyễn Thái Học, P1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.
- Email:soytetv@travinh.gov.vn - Điện thoại: 0294.3862399. Fax: 0294.3864255
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Trà Vinh" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang